HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มหาวิทยาลัยบูรพา ผนึกกำลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ที่หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) (SUN Thailand) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน เป็นเจ้าภาพหลัก และมอบนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย แก่สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย จำนวน 49 สถาบัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ

ในการจัดประชุมดังกล่าว ในครั้งนี้ เป็นเวทีสำคัญสำหรับการกำหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน อันจะเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และการสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ นำสู่การเป็นต้นแบบสำคัญของภาคส่วนภายในสังคมของประเทศที่สามารถใช้เป็นต้นแบบเพื่อการขยายผลการดำเนินงานสู่ภาคส่วนอื่นได้ต่อไปในอนาคต
โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามแนวทางมหาวิทยาลัยยั่งยืนกับชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยบูรพา นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ โลกใต้ทะเล และ EEC Automation Park อีกด้วย

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี