HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด(มหาชน)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดพิธีลงนามกับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายนิวัตร ศรีคำสุขหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)โดยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยคำนึงถึงความต้องการและตอบโจทย์ของสถานประกอบการในปัจจุบัน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งในวันนี้ สอศ. และ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพ และสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างโอกาสของผู้เรียนอาชีวศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ

นายสง่า แต่เชื้อสาย กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือกับบริษัทฯ จึงมีความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนากระบวนการสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ ประสบการณ์ เกิดเป็นความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ให้เกิดเชื่อมั่นกับผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานมาเรียนสายวิชาชีพ และกับครู นักเรียน นักศึกษา เพื่อนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ และขยายความร่วมมือและยกระดับให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้าถึงยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เรียนดีมีความสุข จบแล้วมีงานทำ ต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.ณ.ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้จัดการประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา