HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตประชาชน เปิดอบรมเสริมความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 31 พ.ค. 67 ที่ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา ชั้น 4 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับร่วมอบรม

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายแก่คนพิการและสิทธิประโยชน์ สวัสดิการให้กับคนพิการ การฝึกปฏิบัติการดูแลและช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ และยังเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ศักยภาพและการดำรงชีวิตอิสระ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ คนพิการให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้ปกครองคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขเมืองพัทยาที่เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง เพื่ออบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายแก่คนพิการและสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับเมืองศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน