HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชัง

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชัง และพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมการติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน พร้อมด้วย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา นายอำเภอเกาะสีชัง นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ผู้บริหารและนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ เกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้นำคณะผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารและนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชัง ในข้างถนนบริเวณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เกาะสีชัง

 

จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะเดินทางไปมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เกาะสีขัง) และลงพื้นที่ติดตั้งถังดักไขมันครัวเรือน ณ ครัวเรือนตัวอย่าง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้เผชิญกับปัญหาเรื่องการขาดน้ำ และแหล่งน้ำ ทำให้น้ำดื่มมีราคาสูงเนื่องจากใช้ต้นทุนในการขนส่งข้ามเกาะ ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการจัดหาน้ำดื่ม ตลอดจนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดให้สิ่งก่อสร้างใหม่ต้องมีถังบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดน้ำเน่าเสีย รวมถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดชลบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของ พื้นที่เกาะสีชัง ทั้งในด้านการท่องเที่ยว รวมถึงด้านประวัติศาสตร์ จับทำจุดชมวิว หรือ Walk Way ทางเดินบริเวณเกาะโดยรอบ รวมถึงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมการปกครอง ช่วย ทำให้เกาะสีชังมีความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำโครงการ “บ้านนี้มีรักปลูกกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” โดยการส่งเสริมให้ประชาชนทำให้เกาะแห่งนี้มีความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว

 

“การดำเนินโครงการที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนั้น มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประสงค์ให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการมาช่วยกันใช้พื้นที่สำคัญที่เคยเป็นสถานที่ประทับแรมรับรองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พระองค์ท่านใช้พื้นที่แห่งนี้มาเยี่ยมเยียนดูแลพสกนิกรในพื้นที่เกาะสีชัง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นายอำเภอสีชัง และนายกเทศมนตรีตำบลสีชัง แล้วช่วยกันวางแผนพัฒนา พื้นที่เกาะสีชังแห่งนี้ให้เป็นแหล่งที่ท่องสำคัญของจังหวัดชลบุรีและของประเทศไทย วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจะเป็นก้าวต่อไปที่สำคัญ โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนช่วยกันด้วยการทำนุบำรุงสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ”แก้ไขในสิ่งผิด” และสร้างความมั่นคงและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านช่วยกัน “Change for Good” ทำสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองของเราต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี