HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด #นายภูไท #เป้าเปี่ยมทรัพย์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ปลัดอบต.บางแก้ว ส.อบต.#สายัณห์ #ฉัตรมงคล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลบางแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 04.00 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของนางรัศมี ไวเจริญ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 3 คน 1 ครัวเรือน และวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 21.30 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ณ บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของนางรัตนาภรณ์ เชื้อสุวรรณ ได้รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 4 คน 1 ครัวเรือน
ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อสิ่งของพระราชทาน ตามรายการสิ่งของที่กำหนดจากเงินสำรองจ่ายมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา