HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รับมอบครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ และ ครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ AI จาก อบจ.

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) และครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ (AI Classroom)  ในการนี้ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการรับมอบครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ และครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ และครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ เป็นจำนวนเงินกว่า 8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2567   พร้อมกันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้  นางเครือวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เลขานุการนายกขึ้นบรรยายพิเศษ เรื่อง อบจ.พระนครศรีอยุธยากับการจัดการอาชีวศึกษา” ทั้งนี้ นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะในครั้งก่อนหน้า ที่ประสบผลสำเร็จ จึงทำให้เกิดโครงการเพื่อต่อยอด โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนกระดานอัจฉริยะ จำนวน 24 ชุดมูลค่า 5,885,856 บาท และระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 1ห้องมูลค่า 2,979,000 บาท รวมมูลค่า 8,864,856 บาท  โดยความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิชาการตามความต้องการบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S – Curve ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการศึกษาของทุกกลุ่มวัยที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใน โครงการรับมอบครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) และครุภัณฑ์ระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ (AI Classroom) นี้ยังเปิดโอกาสให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา  “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษาพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สังคมในปัจจุบัน เป็นยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ทั้งในด้านความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการแข่งขันอย่างรอบด้าน ทั้งการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง รวมถึงการแข่งขันในระบบแรงงาน ซึ่งสถานประกอบการต่างต้องการแรงงานหรือบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะด้านเป็นมืออาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการจัดการศึกษาต้องตอบโจทย์ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันและทันต่ออนาคต

นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะในครั้งก่อนหน้า ที่ประสบผลสำเร็จ จึงทำให้เกิดโครงการเพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการศึกษาค้นคว้าแบบบูรณาการที่ทันสมัย เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนกระดานอัจฉริยะ จำนวน 24 ชุด มูลค่า 5,885,856 บาท และระบบห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์  จำนวน 1 ห้อง มูลค่า 2,979,000 บาท รวมมูลค่า  8,864,856 บาท โดยความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยการประสารงานของ งานความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ดร.ภาราดา  วงษ์สมบัติ หัวหน้างานความร่วมมือ และ ดร.มงคล เฟื่องขจร

เกียรติยศ ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทย ภาคกลาง