HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ ด้านการตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าว

ณ หอประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้สื่อข่าวรายงาน นายสุเทพ ชัยวัฒน์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว พร้อมด้วย นายปรีชา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือสระแก้ว สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน 31 สระแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ร่วมพิธีปล่อยแถวเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการ เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยแรงงานต่างด้าว จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยโดยเท่าเทียมกัน

” ด้าน นายปรีชา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดสระแก้ว เปิดเผย่วา รัฐบาลเห็นชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ ถูกต้องตามกฎหมายโดยแรงงานต่างด้าว จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยโดยเท่าเทียมกัน กระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มีนโยบายที่สำคัญในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหาแรงงานบังคับปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี 2566(Tip Report 2023) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ Tire 2 คือเป็นประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว