HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero WasteSchool )

เมื่อเวลา09.00น. ของวันที่6 มิ.ย. ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก และ นายชาคริต จิตต์รัตนธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมเปิดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero WasteSchool )

โดยมีนางสาวสุกัญญา จีนเกิด รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันเสด็จในพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นักเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน เพื่อกระตุ้น รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้

โดยมีพนักงานบริษัทเอกชนที่มีความชำนาญทางด้านขยะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะให้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์และการรวบรวมขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีจากการจัดการสิ่งแวดล้อมดีภายในโรงเรียนในการจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อแวดล้อมที่ดีของโรงเรียนบ้านพันเสด็จในหลังจากนั้นมีการประกวดชุดหนูน้อยขยะรีไซเคิลของนักเรียนทุกระดับชั้น