HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รอง ผวจ.กาญจนบุรี ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้างและสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้างและสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นางปภาพร นิลพัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชษฐ์ เลิศเกียรติชัย รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี นางสาววรรณิสา ยืนยง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวฯ

ในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลพยายามแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแข่งขันทางการค้ากับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาการจ้างงานแรงงานต่างด้าวในภาคเอกชนจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในภาคการส่งออกและในภาคธุรกิจ SMEs ทั้งนี้จึงมีมาตรการในการรักษาความสมดุลการจ้างงานให้แก่นายจ้าง และลูกจ้างสัญชาติไทย รวมทั้งลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันการบริหารแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่เห็นชอบให้คนต่างด้าวดังกล่าว ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ให้จัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินคดีต่อผู้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
กัมพล ทันเวลา จ.กาญจนบุรี