HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/67 จำนวน 1,438 ทุน เป็นเงิน 3,677,200 บาท

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/67 พร้อมด้วยดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ตัวแทนนักเรียนของทั้ง 44 โรงเรียน ที่เป็นภาคีในการดำเนินโครงการเข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566/67 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์กรสาธารณกุศลด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและครอบครัวจำนวน 38,500 คน ในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และเสริมสร้างจุดเปลี่ยนของชุมชนไปสู่วิถีชีวิตใหม่ผ่านการดำเนินงานร่วมกับภาคีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

 

ด้วยในปีงบประมาณ 2566/67 (FY24) มูลนิธิ ซีซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้มอบทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนในโครงการทั่วประเทศ 34 จังหวัดพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ จำนวน 36,495 ทุน เป็นจำนวนเงิน 101,161,500 บาท โดยในพื้นที่โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเด็กและเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,438 คน เป็นจำนวนเงิน 3,677,200 บาท โดยมอบทุนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ และดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาตาม ช่วงชั้นเรียนของเด็ก มูลนิธิฯ จึงจัดประชุมเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำพิธีมอบทุนการศึกษาและแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบการรับทุนการศึกษาเด็กและเยาวชนตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอุปการะเด็กในพื้นที่โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ 2566/67 โดยมีตัวแทนนักเรียนของทั้ง 44 โรงเรียน ที่เป็นภาคีในการดำเนินโครงการเข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา