HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กต.ตร.แปดริ้ว ร่วมรับการอบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567

วันที่ 7 มิ.ย.67 นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2 / ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมรับการอบรมชุดปฏิบัติการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 2 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ภ.จว.ฉะเชิงเทรา

สำหรับโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2567 มีหลักการสำคัญ 5 ประการ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับหลักการสำคัญคือ 1.เป็นการทำงานแบบบูรณาการ และเข้าปฎิบัติงานในชุมชนเป้าหมายรวม 3 เดือน 2.ปราบปรามเชิงรุก เน้นการลดดีมานด์ ค้นหาผู้เสพโดยการเอกซ์เรย์ 100 % โดยใช้กระบวนการคุ้ม ควบคู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 3.ใช้กระบวนการชุมชนบำบัด ตามหลักการ CBTx โดยใช้ชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางและมีส่วนร่วม อย่างแท้จริง 4.สานต่อความยั่งยืน ติดตามดูแลโดยกระบวนการคุ้ม ภายใต้การควบคุมดูแลสนับสนุนของ ศป.ปส.อำเภอ/เขต และท้องถิ่น และ 5.มีการประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ เริ่มจากการสืบสภาพชุมชนและพบปะแกนนำ จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฎิบัติการ การเข้าพักแรมในพื้นที่ กระบวนการสร้างแนวร่วม กระบวนการค้นหาผู้เสพ และ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นส่งต่อความยั่งยืน การรักษาสภาพหมู่บ้าน/ชุมชน การระวังป้องกันชุมชนกลับสู่สภาพเดิม

 

อาษา/ปรึญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา