HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อำเภอเมืองตราดพร้อมจัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันที่ 9 มิ.ย. 67 นายอำเภอเมืองบอกเลือกรอบแรก แค่ 1 กลุ่ม รอบ 2 แบ่ง 4 กลุ่มฮั๊วยาก

อ.เมือง จ.ตราด/ จาการที่ในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 จะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอของอำเภอเมืองตราด ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด นายเกรียงไกร ปัญญาพงษธร นายอำเภอเมืองตราด ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (9 มิ.ย. 67) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยได้มีการจัดคูหาลงคะแนนไว้ทั้ง 20 กลุ่ม รวมทั้งจัดที่นั่งรอสำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิเลือก รมทั้งติดบัญชีรายชื่อ ตัวอย่างบัตรลงคะแนน และประกาศต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว

นายเกรียงไกร กล่าวว่า อำเภอเมืองมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในระดับอำเภอแล้ว ซึ่งในอำเภอเมืองมีผู้สมัครใน 20 กลุ่ม รวมจำนวน 31 คน มี 12 กลุ่มอาชีพ และมีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้น ที่มีผู้สมัครเกินจำนวน และต้องมีการเลือกในรอบแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ชาติพันธ์ุ ส่วนที่เหลือรอการเลือกในรอบที่ 2 ซึ่งในรอบที่ 2 จะแบ่งเป็น 3 สาย (สายก,สาย ข,และสาย ค)และเลือกให้เหลือ 3 คนเพื่อส่งไปยังระดับจังหวัด ซึ่งไม่ได้ซับซ้อนใดๆ ส่วนการทีทจะมีการฮั๊วหรือไม่นั้น น่าจะมีโอกาสฮั๊วได้ยาก เพราะผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม รวม 12 กลุ่มในรอบสองที่มีการเลือกแบบไขว้กันจะไม่รู้ว่าในรอบสองจะไปไขว้กับกลุ่มไหน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการรู้จักกันบ้าบก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาใดๆ

ทั้งนี้ภาพรวมของจังหวัดตราด หลังจากมีการสมัครรับเลือก ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 มีผู้สมัครรวม 17 กลุ่มอาชีพ 163 คน โดยประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 (ภายในห้าวันนับแต่วันปิดรับสมัคร) ทั้ง 7 อำเภอ มีจำนวน 161 ราย ผู้สมัครไม่มีรายชื่อในประกาศจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย อำเภอเมืองตราด กลุ่มที่ 19 จำนวน 1 ราย (เป็นสมาชิกพรรคการเมือง) และอำเภอเกาะช้าง กลุ่มที่ 5 จำนวน 1 ราย (ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด) ในส่วนของอำเภอเมืองตราดมีจำนวนผู้สมัคร 32 คน จาก 12 กลุ่มอาชีพ โดยอำเภอเกาะช้างมีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 36 คน จาก 12 กลุ่มอาชีพ