HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริต

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่11มิ.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินได้มอบหมายให้นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกร่วมเปิดโครงการป้องกันการทุจริต โดยมี พนักงานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพันเสด็จในเข้าร่วมในการอบรมโดยมีนางสาวพรพิมล ชัยเจริญไมตรีพร้อมคณะ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและภาครัฐเขต2และกลุ่มมันส์สมอง ด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับฐานความคิดของคนไทย

โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตาม หลักคุณธรรม จริยธรรมและวินัยแก่ทุกภาคส่วน ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองและสังคม ให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความชื่อสัตย์มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น มีความตระหนักถึง ภัยการทุจริตของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพื่อลดความเสี่ยงในการทำทุจริต-เพื่อปลูกปลุกจิตสำนึกและ โดยการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือในการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน