HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ประจำปี 2567 ในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 เสริมศักยภาพเพื่อความมั่นคงของชาติ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และคณะ ร่วมชมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล ขั้นการฝึกภาคสนามทางทะเล FTX ซึ่งเป็นการฝึกแบบบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ จากนอกพื้นที่ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ร่วมชมและฝึก พร้อมกับคณะทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่และคณะทำงาน ศรชล จากผู้แทนกรมต่าง ๆ พลเรือโทสุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมเข้าชมการฝึกในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการฝึกปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้ ถือเป็นการทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติการ การบัญชาการ อำนวยการตามสถานการณ์ความพร้อมและขีดความสามารถของกำลัง ในการปฏิบัติการร่วม รวมทั้ง เป็นแนวทางการบังคับใช้กฎหมายระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังเป็นการบูรณาการขีดความสามารถร่วมของหน่วยงานหลัก หน่วย ศรชล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการป้องกันระงับการแก้ไขปัญหาและตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามทางทะเล ที่จะเกิดขึ้นตามกรอบอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ในการฝึกฯ ยังเป็นการทดสอบแนวความคิดในการปฏิบัติสภาวะแวดล้อมบทบาทหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย การตอบสนองขีดความสามารถในการป้องกัน ระงับยับยั้งต่อสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลในเขตรับผิดชอบของ ศรชล ภาคที่ 1- 3 เป็นการทดสอบขีดความสามารถความพร้อมด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ ในการปฏิบัติการร่วม และยังถือเป็นการทดสอบระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างหน่วยงาน เพื่อทดสอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันในการสนับสนุนป้องกันประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การฝึกมีการแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ การจัดนิทรรศการการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตั้งแต่ขั้นการข่าวกรอง การตัดสินใจของผู้บริหาร การปฏิบัติการในทะเล และการปฏิบัติของชุดสหวิชาชีพ และการค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ด้วยการจำลองเหตุการณ์ ซึ่งมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติททางทะเลจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมฝึกโดยบัญชาการเหตุการณ์ ในสถานการณ์สมมติเหตุการณ์เรือโดยสารขนาดใหญ่ชนกัน ทำให้มีผู้ประสบภัยจำนวนมาก พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กล่าวว่า หน่วยต่าง ๆ ที่ดำเนินการการฝึกก็ได้ดำเนินการฝึกไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้มั่นใจมากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในจังหวัดภูเก็ต อีกเหตุการณ์คือสมมุติสถานการณ์เรือท่องเที่ยวขนผู้โดยสารจำนวนมาก 2 ลำชนกัน มีนักท่องเที่ยวตกน้ำ ก็ได้มีการฝึกทั้ง ศรชล เข้าไปช่วย เรือต่าง ๆ เข้าไปช่วย เรือเจ้าท่า เรือตำรวจน้ำ และอีกฉากหนึ่งที่มีการฝึกก็คือมีแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีทั้งคนป่วยที่เป็นหนักและเป็นไม่มาก การฝึกทั้งหมดเป็นการบูรณาการร่วมกันเละเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารเรือที่มาเยี่ยมชมและให้คำแนะนำที่เป็นการเติมเต็มของการปฏิบัติของ ศรชล.จังหวัด ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้นโยบายในเรื่องของการสื่อสารให้ประชาชนได้รู้จัก ศรชล จังหวัดมากขึ้น ว่ามีหน้าที่อะไร โดยในส่วนนี้ขอฝากให้สื่อมวลชนร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของ ศรชล จังหวัดด้วย ในส่วนของ ศรชล จังหวัดภูเก็ต วันนี้เป็นการเติมเต็มในการปฏิบัติภารกิจ ซึ่งได้มีการซักซ้อมไป 1 ครั้งแล้วในส่วนของการป้องกันภัยทางทะเล ในภารกิจของ ศรชล จังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มเติมในเรื่องของ ของหนีภาษีรวมถึงการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือด้วย ทั้งนี้ ศรชล จะเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลมีศักยภาพที่เติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น

ณัฐวุฒิ  ละอองสุวรรณ/ จ.ภูเก็ต