HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน

ทั่วไป และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา​ จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กิจกรรมวาดภาพระบายสีระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลน ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้ปรับปรุงฟื้นฟูป่าชายเลนและลดการกัดเซาะชายฝั่งด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงการดูแลรักษาฟื้นฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลในพื้นที่ตำบลสองคลอง

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา