HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 มี พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.พรชัย กิตติชญาน์ธร ผกก.สภ.บางคล้านายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอบางคล้า นายอำนาจ ประเสริฐ นายกเทศบาลตำบลปากน้ำ นพ.ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการ รพ.บางคล้า พัฒนาการอำเภอบางคล้าผอ.กศน.อำเภอบางคล้า

กำนันตำบลปากน้ำ สจ.สุรชัย โชคชัยอำนวยพร ประธานฯกต.ตร.สภ. บางคล้า ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไร่ อสม.ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรบางคล้า ดำเนินงาน โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

สถานีตำรวจภูธรบางคล้า จึงได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่อยู่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ต้องได้รับการแก้ไขการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน ซึ่งโครงการนี้ใช้ระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2567 รวมระยะ เวลา 3 เดือน โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรบางคล้า อำเภอบางคล้า สาธารณสุขอำเภอบางคล้า เทศบาลตำบลปากน้ำ ท้องถิ่นอำเภอบางคล้าพัฒนาการอำเภอบางคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากน้ำ กำนันตำบลปากน้ำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ สมาชิก อสม.หมู่ 8 บ้านไร่ ร่วมกันเอกเรย์ 100 % ตรวจปัสสาวะบุคคล เพื่อคัดแยกบุคคล 3 ประเภท คือ 1. ผู้เสพ 2. ผู้เกี่ยวข้อง และ 3.ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษา และอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนอย่างสงบสุข เพื่อที่จะทำให้ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ ปลอดจากการเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาการแพร่ระบาดต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา