HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ช่วย ผบ.ตร พล.ต.ท.ธนายุตม์ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ จ.นครราชสีมา

ตามอนุมัติ ผบ.ตร. ลง 12 ธ.ค.2566 ท้ายหนังสือ สยศ.ตร. ที่ 0007.1/1858 ลง 11 เม.ย.67 เรื่อง แผนการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันนี้(วันพุธ ที่ 12 มิ.ย. 2567) เวลา 10.30 น.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 5)(กม 3) เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ “ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 (จว.นครราชสีมา)” โดยได้มอบถุงบำรุงขวัญ ของ ตร. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ในการนี้ได้มอบพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 จากนั้นเดินเยี่ยมชมที่ทำการมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยดีและเป็นประธานในการประชุม “แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2“โดยมี พ.ต.ท.เทพทัฬห์ ขจรเกียรติอาชา สวญ.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 พร้อมข้าราชการตำรวจ สังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานดังนี้

1.นำนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.ให้มีความเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย และมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”
3.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ
4.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”
4.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง
4.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ
4.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ
4.4 “3 S” Smart Smile Strong

5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค. 2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ
6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเข้าถึงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว อย่างใกล้ชิด คอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ความเป็นอยู่ อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคว้งคว้างเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว
7.ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานในหน้าที่ ด้านการใช้ชีวิต การครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี
8.กำชับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม(Teamworks) เคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยให้ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน
9.ให้ยกระดับการบริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ มีมาตราการการป้องกันและปราบปรามมัคคุเทศก์(ไกด์) ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หากต้องการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิด สามารถติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1155
ทั้งนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สังกัด ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 ณ ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.2 (จว.นครราชสีมา) ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา