HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียน บ้าน วัด ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

ด้วยบุญบารมีท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจผลักดันให้โรงเรียนวัดสมานรัตนารามคงอยู่คู่กับวัดและนักเรียนตลอดไป!! จากเดิมที่โรงเรียนวัดสมานรัตนาราม ทรุดโทรมมาก และ เด็กนักเรียน ลดน้อยลงเหลือเพียง 10 กว่าคนเท่านั้น

แต่ด้วยความร่วมมือมุ่งมั่น ของวัด และ กรรมการชุมชน และ บุคคลากรโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจ ตั้งใจที่จะให้ บ้าน วัด โรงเรียน อยู่ร่วมกัน (บวร)ตลอดไป จึงได้ช่วยกัน แก้ไขปัญหา ส่งเสริม ซ่อมสร้าง โดย ตั้งกองทุนอุปถัมภ์ถาวร บริจาคโดย พระประชาธรรมนาถ นำเงินมาใช้บูรณะ จัดซื้ออุปกรณ์ที่สมัย และ จัดจ้างบุคคลากรครู/ธุระการ ประจำมาช่วยให้เกิดประสิทธิผล
จนปัจจุบันโรงเรียนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนมาตรฐาน ได้บูรณะอาคารขึ้นใหม่ให้งดงาม ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 80 กว่าคน และ มีศูนย์เด็กเล็กประจำโรงเรียน อีกด้วย

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา