HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุพรรณบุรีให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1 หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีคณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ และ จิตอาสา จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และส่งเสริมกิจกรรม จิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระราชกรณียกิจสำคัญ ของพระมหากษัตริย์ไทย ปลูกฝังให้ ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นจิตอาสา ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
ในวันนี้ เป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จำนวน 100 คน เข้ารับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยวิทยากรผู้ผ่านหลักสูตร โครงการฝึกอบรม วิทยากรเพื่อทำหน้าที่ ผู้ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่น ของจังหวัดสุพรรณบุรี และร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีแนวทางการขับเคลื่อน กิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าใจถึงความเป็นมาของชาติไทยและความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุดมการณ์ รักในชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นกลไกสำคัญของชาติ ในการพัฒนาประเทศ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี