HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน โชว์ผลงานหน่วยขับเคลื่อนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อีสานตอนล่าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) NIA ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ชายศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมแถลงผลการดำเนินงานหน่วยขับเคลื่อนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อีสานตอนล่าง ที่โรงแรมแคนทารี ห้องประชุมลำตะคอง 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยภายในงานได้มีนวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นจำนวน 13 ผลงาน ซึ่งได้ต่อยอดไปให้กับทางชุมชน 33 ชุมชน ซึ่งเป็นผลงานอยู่ในระดับที่ดีและมีมาตรฐานสำหรับชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย

 

 

 

 

โดยดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมแถลงผลการดำเนินการ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานตอนล่างหรือ Show Case SID อีสานล่าง 2024 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงาน การถ่ายทอดนวัตกรรมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างในปีงบประมาณ 66 และ 67 ซึ่งทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยการดำเนินงานของสถาบันชุณหะวัณฯ ได้มีการสนับสนุนผลงานวัตกรรมทั้งสิ้น 13 ผลงาน ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน 33 ชุมชน บ่อเพราะนวัตกรรมอีก 72 คน ซึ่งทางคณะทำงานหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศวัตกรรม ที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ด้านดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) NIA เปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ถือเป็นองค์กรหลักในพัฒนาระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในความท้าทายของประเทศไทยคือการพัฒนาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาเมือง ที่มุ่งเน้นเข้าถึงทรัพยากรและการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้ทางองค์กรเองก็สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอบคูรทางต้อง ที่มีส่วนร่วมและผลักดันและให้ความสำคัญต่อการกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งให้ก่อประโยชน์แก่สังคมและชุมชนด้วย.