HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Steet Food สร้างอาชีพกรมคุมประพฤติ ระดับเขต 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานเปิดโครงการประกวดการทำอาหาร Steet Food สร้างอาชีพกรมคุมประพฤติ ระดับเขต 2 พร้อมด้วย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีคุมประพฤติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา และสำนักงานคุมประพฤติเขต 2 ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 2 โดยนายนัฐพล เดชสุภา ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 2 ได้จัดโครงการประกวดการทำอาหาร Steet Food สร้างอาชีพกรมคุมประพฤติ ระดับเขต 2
โดยกรมคุมประพฤติ ตระหนักดีว่าการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ในความดูแลเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในความดูแล ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และการทำอาหารก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเชฟในร้านอาหาร หรือโรงแรม หรือเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง จึงจัดให้มีการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ขึ้น โดยได้มีการจัดประกวดในระดับสำนักงานคุมประพฤติเรียบร้อยแล้ว

การจัดโครงการในวันนี้ เป็นการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับเขต 2 โดยนำผู้ชนะการประกวดในระดับสำนักงานคุมประพฤติ เข้าแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือให้เป็นมาตรฐานและต่อยอดผู้ที่มีฝีมือให้ไปสู่เวทีของมืออาชีพ มีการฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย และเป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ว่ามีศักยภาพและสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากได้รับโอกาสจากสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบครบวงจร ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งคือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมนโยบายสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็นผู้ชนะการประกวดการทำอาหารระดับเขตประเภทอาหารคาวและอาหารหวาน จำนวน 15 คน จากสำนักงานคุมประพฤติ ประกอบและนำเสนออาหารที่ตกแต่งพร้อมทานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งจะพิจารณาให้คะแนนจาก 5 ปัจจัย คือ รสชาติความอร่อย ความสวยงามในการจัดอาหาร ความสะอาด วัตถุดิบ และความคิดสร้างสรรค์

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา