HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 42 ร่วมกับ อบต.เกาะสำโรง “สร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ เกาะสำโรง”

โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดย นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 42 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง จัดกิจกรรมโครงการ“สร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ เกาะสำโรง”
วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พลตรีจินตมัย ชีกว้าง รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก นำนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 42 จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ เกาะสำโรง”โดยมีนายธนาสิทธิ์ จันทร์โสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง นายจตุพร ชื่นพล กำนันตำบลเกาะสำโรง หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน นักเรียน ร่วมกิจกรรมฯ

สำหรับกิจกรรมโครงการ“สร้างสุข สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ เกาะสำโรง”ประกอบด้วย กิจกรรมการแนะแนววิชาชีพ, การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของทหารกองประจำการ, กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ, กิจกรรมร้องเพลง และเต้นประกอบจังหวะ, การออกบูธกิจกรรมจากหน่วยงานในพื้นที่ บริการตัดผมฟรี จากกรมการสัตว์ทหารบก, บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี, การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมกีฬากระชับความสัมพันธ์ระหว่างนายทหาร นักเรียน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

นอกจากนี้โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดย นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 42 ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง จัดโครงการจิตอาสา “เกาะสำโรงรวมใจเทิดไทองค์ราชัน” ณ วัดแก่งหลวง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาสี, ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ 72 ต้น พร้อมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ “เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยสุขภาพ” มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ จำนวน 8 ราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 42 โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง ในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี