HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมาคมนายทหารนอกประจำการ แนะนำผู้เกษียณอายุราชการในงานปัจฉิมนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 14 มิ.ย.67 พลเอกวินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมนายทหาร นอกประจำการ มอบหมายให้กรรมการฯ 6 ท่าน ประกอบด้วย พลเอกอนันต์ ยุทธารักษ์ อุปนายกสมาคม พลเอก มณฑล บำรุงพฤกษ์ กรรมการและนายทะเบียน พลเอกพัชราวุธ วงษ์เพชร กรรมการและสวัสดิการ พลเรือเอกเชษฐา ใจเปี่ยม กรรมการและประชาสัมพันธ์ พลตรีหญิงวัชราวรรณ วีระรัตนกุล กรรมการ พลตรีหญิงอุไรพงศ์ สังขวาสี กรรมการและผู้ช่วยสวัสดิการ แนะนำสมาคมฯ ในการปัจฉิมนิเทศ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องศรีสมาน 3 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดวีดิทัศน์แนะนำสมาคม บรรยายบทบาทของสมาคม ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ชี้แจงผลงานและแผนงานที่เป็นรูปธรรมของสมาคม ตลอดจนสิ่งที่จะได้รับเมื่อเป็นสมาชิกฯ
ทั้งนี้ ได้มีการเชิญชวนให้สมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม จำนวนหนึ่งและเปิดโอกาสให้สมัครเป็นสมาชิกได้ จนถึงห้วงเวลาก่อนและหลังเกษียนอายุราชการ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน