HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ธ.ก.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.) และ สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. สาขาอัมพวา สิบเอกชัยวัฒน์ หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ นายเจริญ จังหวัด สาธารณสุขอำเภออัมพวา นายธนัย พ้นภัย ประธาน อสม.ภาคกลาง ในฐานะประธาน อสม.จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบแถลงข่าวโครงการ สินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีพของสมาชิก อสม. และ อสส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของประชาชนแทนการใช้เงินกู้นอกระบบ สนับสนุนสภาพคล่องชั่วคราวที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และ เปิดตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง ส่งเสริมการออมสำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 7 – 18 ปี โดยมี อสม. และนักเรียน เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
นายธนัย กล่าวว่า พี่น้อง อสม.ทำงานด้วยความลำบาก ดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ผ่านวิกฤติมากมาย โครงการ สินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.) ครั้งนี้ ถือว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้อง อสม. นายเจริญ กล่าวว่า ปัจจุบัน อสม.มีภาระกิจมากขึ้น ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ดังนั้น ธกส.จึงเข้ามาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ อสม. ในครั้งนี้ โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิต ดีขึ้น

ส.อ.ชัยวัฒน์ หาญธนะสุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ. ก.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึง โครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี (เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ จัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การดำรงชีพของสมาชิก อสม. และ อสส. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของประชาชนแทนการใช้เงินกู้นอกระบบ สนับสนุนสภาพคล่องชั่วคราวที่จำเป็นต่อการดำรงชีพโดยธนาคารมีเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 10,000 ล้านบาท รายละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งประเทศ สนับสนุนโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิก อสม. และ อสส. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตในการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่การ ดำรงชีพและเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนให้สมาชิก อสม. และ อสส. มีกำลังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อภารกิจเพื่อสังคมส่วนรวม ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้สนับสนุนสินเชื่อเงินด่วนคนดีแก่สมาชิก อสม.และอส.แล้ว ตั้งแต่ เริ่มเปิดโครงการ วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ได้มอบสินเชื่อให้กับสมาชิก อสม. ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 240 ราย เป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท การสนับสนุนสินเชื่อในครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพันธมิตร ร่วมกัน ในการพัฒนาชนบท อย่างยั่งยืนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนแทนการใช้เงินกู้นอกระบบ กับเครือข่ายด้าน สาธารณสุขที่ดูแลเกษตรกร และเพื่อการดำเนินการที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนให้สมาชิก อสม. และ อสส. มี กำลังใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อภารกิจเพื่อสังคมส่วนรวมได้ต่อไป วงเงินกู้รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี (แบบอัตราคงที่ คิดดอกเบี้ย แบบลดต้น
ลดดอก) ชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 48 งวด กำหนดชำระคืนแบบต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย เท่ากันทุกงวด เป็นงวดรายเดือนๆ ละ 500 บาท และตามที่ ธ.ก.ส.

ส.อ.ชัยวัฒน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังเปิดตัว สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง หน่วยละ 20 บาท จำนวน 100 ล้านหน่วย แบ่งเป็น 10 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท อายุการรับฝาก 6 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา บุตรหลานเกษตรกร และเยาวชนบุคคลทั่วไปสร้างนิสัยรักการออมตั้งแต่เยาว์วัย มีวินัย ทางการเงินอย่างยั่งยืน มีเงินทุนสำหรับใช้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยธนาคารกำหนดการเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง วงเงินรับฝาก 2,000 ล้านบาทโดยเมื่อฝากครบกำหนด จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 3 บาท คิดเป็นอัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี พร้อมลุ้นรางวัลทุนการศึกษาทุกเดือน มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 100 รางวัล เป็นเงิน 1,000,000 บาทต่อเดือน และยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษ อีกปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2568 และเดือนกันยายน 2567 มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท ปีละ 2 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 73.2 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะจับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลในวันที่ 17 มกราคม คุณสมบัติผู้ฝากสลาก ต้องมีอายุ 7 – 18 ปีบริบูรณ์โดยเปิดบัญชีเงินฝากและขึ้นทะเบียนสลากกับ ธ.ก.ส. ได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. ทุกสาขาจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อรายรวมทุกช่องทาง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดขวัญถุง เป็นจำนวนเงิน 3.4 ล้านบาท เป้าหมาย 25 ล้านบาท