HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เลือกรอบสองจบแล้ว กลุ่มเจ้าสัวเกาะช้างเข้าพรึบ อดีตรองผวจ.ตราด ปธ.เขตศึกษาจันท์-ตราดไม่รอด

จ.ตราด/การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดตราดรอบแบ่งสายที่เริ่มในช่วงบ่าย(วันที่ 16 มิถุนายน 2567)หลังเลือกในรอบแรกแล้ว โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย ประกอบด้วย คือ สาย ก มี 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 3,5, 7, 19 และ 20 สาย ข มี 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม1, 6, 10, 17 สาย ค มี 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม 4, 8, 13 และ 16 สุดท้าย สาย ง มี 4 กลุ่มได้แก่กลุ่ม 2, 11, 14 และ 15 ซึ่งหลังจากนางสาวธัญยธรณ์ ชีวะเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด และนายชาญ กุมภะ หัวหน้าฝ่ายจัดการเลือกตั้งได้ทำความเข้าใจกับทุกคนแล้ว ได้ให้แต่ละสายทำการเลือกแบบไขว้ และนำผู้มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม 2 อันดับเป็นตัวแทนของกลุ่ม รวม 17 กลุ่มเป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตราดไปเลือกในระดับประเทศ

โดยในเวลา 14.30 น.การเลือกทั้ง 4 สาย และ 17 กลุ่ม ได้ตัวแทนในแต่ละกลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1
1 . นายชาตรี รัตนวงศ์ (เกาะช้าง)
2. พ.ต.อ.กฤษฎิ์ ศิริประเสริฐโชค (เกาะช้าง)
กลุ่ม 2
1. นายสนิท ปัจจายา (เกาะช้าง)
2. ว่าที่ ร.ต.สหัพย์ ปัททุม (เกาะช้าง)
กลุ่ม 3
1. นายธีรภาพ ทิบุญมี (เกาะช้าง)
2. นายพนัส ประดลชอบ (เมือง)
กลุ่ม 4
1. นางจินตนา สิงหเทพ (เมือง)
2. นายพงษ์ศักดิ์ โคว้สถิตย์ (คลองใหญ่)
กลุ่ม 5(มีคนเดียว)
1. นายภาสกร สุขสถิตย์ (บ่อไร่)
กลุ่ม 6
1. นายมนัส โรคหาย (แหลมงอบ)
2. นายวิชัย บุญรวม (แหลมงอบ)
กลุ่ม 7
1. นายชวภณ วัธเวคิน (เกาะกูด)
2. นางธญณีย์ พรีอมรเกียรติ (เขาสมิง)
กลุ่ม 8
1. นายรชต ยันตโกเศศ (แหลมงอบ)
2. นายดิเรก บุรีเจริญ (เขาสมิง)
กลุ่ม 9 ไม่มี
กลุ่ม 10
1. นายธนะเมศฐ์ ศักดิ์สมบูรณ์ (เขาสมิง)
2. นายสุเมธ งามเจริญ (เขาสมิง)
กลุ่ม 11
1. นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ (แหลมงอบ)
2. นายสุวัชร จันทรวงศ์ (บ่อไร่)
กลุ่ม 12 ไม่มี
กลุ่ม 13
1. นายธัชชญาณณัช เจียรธนัทกานนท์ (เกาะกูด)
2. นายวิรัลพัชร วงศ์ทวีรัตน์ (แหลมงอบ)
กลุ่ม 14
1. น.ส.วรลักษณ์ วงศ์ทวีรัตน์ (เขาสมิง)
2. น.ส.ธัญวลัย แก้วยก (เกาะช้าง)
กลุ่ม 15
1. นายธนัช วัธนเวคิน (เขาสมิง)
2. นายสุธีร์ นาคนิภากร (เกาะช้าง)
กลุ่ม 16
1. นายนราฤทธิ์ พันธุเดช (คลองใหญ่)
2. นายสุทธิพงษ์ มะลิกุล (บ่อไร่)
กลุ่ม 17
1. จ.ส.ต.พิทักษ์ ทัศนัย (เมือง)
2. นายจีระศักดิ์ วงษ์วิลาศ (เกาะช้าง)
กลุ่ม 18 ไม่มี
กลุ่ม 19
1. นายธนากร แหวกวารี (เกาะช้าง)
2. ว่าที่ ร.ต. วีรวัฒน์ หมื่นภักดี (เกาะช้าง)
กลุ่ม 20
1. นายพีรพงษ์ ฟูศิริ (บ่อไร่)
2. นายชัยวัฒน์ ถนอมพันธ์ (เขาสมิง)

 

ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดตราด กล่าวว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตรสดในรอบที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ตัวแทนของกลุ่มครบทั้ง 17 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มที่ 5 กลุ่มทำนา มี 1 คน ซึ่งจากการประเมินแล้ว ทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้วยกันทุกคน อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครรายใดยังมีข้อสงสัย หรือต้องการร้องเรียนก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่จะดำเนินการได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และกรรมการทุกคนรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เข้ามาร่วมมือทำหน้าที่ครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อย