HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หลวงพ่อแดงเปิดเรียนฟรีจนถึงปริญญาเอก

ที่หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดอินทาราม ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายก(รศ.ดร.) คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร. เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อต้อนรับน้องใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีพระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) ผอ.หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร.ณ วัดอินทาราม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม , พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต(ผศ.ดร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) เข้าร่วมพิธีรวม 135 รูป/คนพระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) กล่าวว่า มติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567

ได้อนุมัติให้คณะสังคมศาสตร์ มจร.เปิดหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดอินทาราม ซึ่งในปีการศึกษา 2567 ได้ทำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) และหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้ดำเนินตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน
โดยมีการพัฒนโครงสร้างการบริหารการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้สามารถในทางวิชาการการวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และหน้าที่สำคัญของหน่วยวิทยบริการ คือการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรม บรรยาย เรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิต”, “เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา”, “ปัญหาการปรับตัว เรียนให้สำเร็จอย่างมีความสุข” รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ฐานที่ 1 เกมคุณธรรรม ฐานที่ 2 เลิกที่จะกลัว กล้าที่จะพูด เป็นต้น

พระเมธีวัชรประชาทร(ผศ.ดร.หลวงพ่อแดง นันทิโย) กล่าวว่า อาตมาให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะทำให้เราองอาจ เป็นที่ยอมรับจากสังคม และยังพัฒนาความสามารถเพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง วัดอินทาราม จึงได้เปิดสอนฟรี ใน 3 หลักสูตร คือ ป.บส., ป.บท. และหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และอนาคตจะต่อยอดเปิดให้เรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษากลับไปพัฒนาบ้านเกิด ให้เจริญมีความอยู่ดีกินดี มีความเป็อยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยืนต่อไป