HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี 1-2 สร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเฝ้าระวัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมWHA ในการดำเนินงาน CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่17มิ.ย.ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมWHA ชลบุรี1-2 ได้จัดโครงการสายสืบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเฝ้าระวัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเฝ้าระวังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการอบรมไปเผยแพร่ต่อไปยังครอบครัว เพื่อน และชุมชน เพื่อให้กลุ่มคนในชุมชนช่วยดันรักษา ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่เสียไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ต่อไป โดยมีกลุ่มโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)และบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด) ให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรม