HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการ อบต.บ่อวินเคลื่อนที่พบปะพี่น้องประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อเวลา17.00น.ของวันที่17มิ.ย.67 ที่ศาลาวัดห้วยปราบ ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก.อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ ตามโครงการ อบต.บ่อวินเคลื่อนที่พบประชาชน ที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเป้าหมายให้ มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง

โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการเป็นการบริการในเชิงรุกจึงได้จัดทำโครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้อบต.บ่อวินเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่างๆซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน โดยมีบริการให้ประชาชนที่เข้าร่วมใช้บริการอาทิ รับคำร้องทุกข์/ รับชำระภาษี/ รับคำร้องทั่วไป / แจกปุ๋ยหมักชีวภาพ/ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น /บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า/จำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยในวันที่18มิ.ย.พื้นที่ ม.4 ณ.วัดพันเสด็จใน-วันที่19มิ.ย.พื้นที่6 ณ.อาคารเอนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินและวันที่20มิ.ย.พื้นที่ ม.7 ณ.ลานอเนกประสงค์บ้านป้าทร