HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าชลบุรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ผอ. ครู และนักเรียนในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทยและโครงการห้องสมุดอาหารกลางวัน

โรงเรียนบ้านหนองยายหมาดผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการครูและนักเรียนในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และโครงการห้องสมุด “รวมใจชล” ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้ง โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด
นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย น.ส.ประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมให้กำลังใจแก่ ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย และโครงการห้องสมุด “รวมใจชล” ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเกาะจันทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และผู้บริหาร อปท. ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด และคณะครู ให้การต้อนรับ

ณ โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อ.เกาะจันทร์เป็นโรงเรียนเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ที่ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทักษะขั้นพื้นที่ฐานการพูด อ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งจังหวัดชลบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนมอบห้องสมุด“รวมใจชล”โดยได้รับการสนับสนุนร่วมน้ำใจจากพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ในจังหวัดชลบุรีให้เกิดห้องสมุดแห่งนี้เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบให้แก่นักเรียนในพื้นที่ในส่วนของโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด จังหวัดชลบุรี และเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและเด็กนักเรียนที่ต้องได้รับโภชนาการสารอาหารหลักอย่างมีคุณภาพและครบถ้วน 5 หมู่ ในแต่ละวัน และต้องเจริญเติบโตสมวัย จึงได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยายหมาดและเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี