HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เปิดรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.)รุ่น 17

พลโท มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง ชี้แจงขั้นตอนการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 17 ให้นักศึกษาที่เดินทางมารายงานตัว ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร  รวมถึงมีการจับสลากหมู่เพื่อแบ่งกลุ่มการจัดทำงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในมิติต่างๆ

 

โดยหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของทุกระดับ เริ่มตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้สามารถรับมือได้กับทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อ เป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ มูลนิธิคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการจัดทำหลักสูตร เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม เข้าถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตต่อไป

 

สมชาย จรรยา รายงาน