HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เริ่มแล้ว! “เมืองกาญจน์เกมส์” การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้ง 16 ประจำปี 2567

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้ง 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 18 -21 มิถุนายน 2567
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้ง 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 18 -21 มิถุนายน 2567 โดยมีดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษากล่าวรายงานฯ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2567 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสออกกำลังกายกันอย่างทั่วถึงโดยใช้กิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพ ร่างกาย จิตใจและอารมณ์ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนันทนาการการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

สำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” จัดให้มีการแข่งขันจำนวน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่กรีฑา, กอล์ฟ, คาราโอเกะ,ตะกร้อ,แบดมินตัน ,เปตอง ,ฟุตบอล ,วู้ดบอล,ลีลาศ,หมากรุกไทยและแอโรบิกมวยไทย โดยมี 76 จังหวัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 5,299 คน เป็นนักกีฬาจำนวน 4,479 คน เจ้าหน้าที่ 820 คน โดยได้รับความร่วมมือร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ชมรมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบโล่ที่ระลึกให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนในจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญจน์เกมส์” อีกด้วย
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี