HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เด็กแม่กลองเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศกิจกรรมไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ

ที่โรงเรียนท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางสวรรยา รัตนราช ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา พร้อม น.ส.กาญจนา คำสุวรรณ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดตราด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะลงพื้นที่มอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับ ร.ร.ท้ายหาด โดยมี นายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ ผอ.ร.ร.ท้ายหาด พร้อมคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ นางสวรรยา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมการประกวดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ตามโครงการเยาวซนไทย”ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชัน เกิดความตระหนักและเข้าใจประเด็นปัญหาสินบน และเพื่อสร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม ข้อเสนอแนวทางในการจัดกรปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ และขยายผลในสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 – 26 เมษายน 2567 ซึ่งผลปรากฎว่าโรงเรียนท้ายหาดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย

น.ส.กาญจนา กล่าวว่า ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการสตรองเยาวชน เมื่อเดือนมกราคม 2567 โดยมีน้องๆนักเรียนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำนโยนายป้องกันการทุจริตไปสู่โรงเรียน ซึ่งน้องๆโรงเรียนท้ายหาดได้เสนอโครงการ ไม่ลอกข้อสอบ และไม่ลอกการบ้าน และได้เสนอเข้าประกวดใน ป.ป.ช.ส่วนกลาง แข่งขันกับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่รุ่นน้องๆต่อไป ในส่วนของ ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม พร้อมสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนท้ายหาดปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตเข้าไปในจิตใต้สำนึก ติดต่อจนเติบโตในอนาคตต่อไป

น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ ผอ.ร.ร.ท้ายหาด กล่าวว่า โครงการนี้จุดเริ่มต้นคือโรงเรียนได้ส่งคณะครู นักเรียนเข้าร่วมการอบรมกับ ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนในโครงการไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนเข้ารับการอบรมรู้สึกว่าโครงการการนี้เป็นเรื่องที่ดี มีความสำคัญที่จะจุดประกายขึดเล็กๆที่จะต่อยอดให้กับเยาวชน ไม่ทุจริต ไม่ลอกการบ้าน หลังจากนั้นก็มาขับเคลื่อนโครงการภายในโรงเรียน ภายใต้ชื่อทรีดีสตรอง ตื่นรู้สู้โกง ไม่ทุจริต ไม่ลอกการบ้าน ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับเงินรางวัลมา 35,000 บาท ซึ่งจากนั้นไปจะปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด และนักเรียนใน จ.สมุทรสงคราม ได้มีส่วนร่วมด้วย
สำหรับโรงเรียนท้ายหาดมีนโยบายในการส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียนทุกห้อง ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังให้ไม่ทุจริตไม่คดโกง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในห้องเรียน ไม่มีการลอกการบ้าน และไม่มีการลอกข้อสอบ ด้วย