HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สอศ.คัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 24 มิ.ย.67 นี้ รู้ผล

วันที่ (19 มิถุนายน 2567 ) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้ เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาธิการ กอศ.) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) พร้อมด้วยนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน 102 ราย โดยมีผู้มารายงานตัว จำนวน 98 ราย และกำหนดให้มีการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ด้วยวิธีการประเมินรายงานการแสดงวิสัยทัศน์ ฯ (50 คะแนน) และการสัมภาษณ์ (50 คะแนน) พิจารณาจากองค์ประกอบ บุคลิกภาพ ปฏิภาณและการสื่อสาร ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ วิสัยทัศน์ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

รองเลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ สอศ. ก็จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเติมเต็มเพื่อการทํางาน เป็นผู้บริหารพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีวิต ที่สําคัญที่สุดจะต้องมีทักษะการบริหารตามภารกิจของวิทยาลัย โดยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร เพื่อเติมเต็มกับโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยน ร่วมสร้างผู้บริหารที่มีคุณภาพเพื่อผลิตกําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนไทย เด็กอาชีวะให้มีสมรรถนะ เป็นไปตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของ สอศ. ต่อไป
โดย สอศ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ให้ทราบภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ทางเว็บไซค์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://ipa.vec.go.th หรือทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th สำหรับการขึ้นบัญชี และอายุการขึ้นบัญชี บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา