HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สปข. 8 กาญจนบุรี จัด กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ”สร้างเครือข่ายสื่อและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ”เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อให้ดีขึ้น นางวิชิรกรณ์ น้อยยม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ”เพื่อสร้างเครือข่ายสื่อและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริมสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อให้ดีขึ้น ประจำปี พ.ศ.2567 ตามโครงการโครงการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ให้กับผู้ให้บริการสื่อที่เป็นเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์

และมีการปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่จะนำไปสู่สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อเพิ่มมากขึ้น และเครือข่ายสื่อมีความเข็มแข็งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 16 จังหวัดในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 รวม 100 คน กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การบรรยายหัวข้อ การออกแบบ Contents และ Storytelling 2) สอนการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อออนไลน์ และ 3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านผลิตคลิปเกี่ยวกับ Soft Power ส่งประกวดเพื่อชิงรางวัล รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000.- บาท โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์

สูงเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 2 ท่าน ด้วยกัน ได้แก่ นายบัณฑิต ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านภาพยนตร์และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และนายภัทรพล สีลาดเลา ทั้งนี้ เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีศักยภาพพร้อมขยายผลข้อมูลข่าวสาร ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงต่อไป
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี