HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะศึกษาจากเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบกเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพ

เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่ 20มิ.ย.67 พฤษภาคม ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกตรกรเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน100คน

โดยมี นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกร่วมให้การต้อนรับคณะจากเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ การSMEsเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะการเป็นศึกษาดูงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ในการนำชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป