HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นักเรียนจัดทำพานพุ่มไหว้ครูแต่ละแผนกสุดสะท้อนถึงวิชาชีพของตัวเองในการเรียนจึงประดับพานพุ่มด้วยเอกลักษณ์ต่างๆ

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายวีระ พิชิตกุล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคกลาง 3 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวะศึกษาทวิภาคีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
จากนั้นได้มีตัวแทนนายกการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี 2567 ในวันนี้ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปวช.และปวส.ซึ่งแบ่งตามแผนกช่างดังนี้ แผนกช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างแมคคาทรอนิคส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม ช่างเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงและเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคการผลิต ช่างยนต์ และยานยนต์ไฟ รวมทั้งสิ้น 2,271 คน

วัตถุประสงค์ของพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณซึ่งได้กรุณาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาเป็นการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้มีการปฏิบัติที่ดีงามเช่นนี้สืบต่อไป เพื่อแสดงความสามัคคีความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อไหว้ครูช่างองค์พระวิษณุกรรมเทพแห่งช่าง…ส่วนพานพุ่มที่นักเรียนนำมาไหว้ครูก็ล้วนแล้วแต่แสดงถึงเอกลักษณ์ของช่างนั้นๆเช่น ช่างกล ก็จะนำท่อไอเสีย เฟืองรถ อะไหล่เครื่องมาใส่ตะกร้าแล้วก็ประดับดอกไม้สวยงามเพื่อมาไหว้ครู ส่วนช่างยนต์ ก็จะนำอะไหล่ของเครื่องยนต์ชิ้นส่วนต่างๆบางส่วนนำมาใส่ตะกร้าและประดับประดาด้วยดอกไม้ธูปเทียนสวยงามตามมาไหว้ครู แต่ละแผนกล้วนแล้วแต่นำอุปกรณ์เชื่อมโยงของการเรียนในแผนกนั้นๆนำมาไหว้ครูเกือบทุกแผนก

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงานเรียนดีและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย วันนี้พระครูปลัดธรรมานุวัตร ดร.(รณชัย เตชปญโญ) หลวงพ่อช้าง รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าอาวาสวัดจุกกะเฌอ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทมอบเป็นทุนการศึกษา ส่วนเงินที่จะมอบเป็นทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 240,500 บาท แบ่งออกเป็นทุนละ 2,000 บาทจำนวน 4 ทุนทุนละ 1,500 บาทจำนวน 155 ทุน รวมทั้งสิ้น 159 ทุน ส่วนเงินที่มอบเป็นทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งมาจากคณะครูอาจารย์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมกันบริจาคมาเพื่อมาเป็นทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ ณ.โดมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา