HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนวัดดอนทอง เป็นเจ้าภาพโครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืน ปี 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฏร์ศึกษาลัย) นางสาวฉัตรประอร นิยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืน โดยมี นาย นิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี , ดร.เจือศรี พูลพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , นายกพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด และ ผอ. อนุรัญช์ มาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนภาคีเครือข่าย และนักเรียนยุวทูต ร่วมเป็นเกียรติในงาน

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา และได้ขยายผลเป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี” ในปี 2550 โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อปี 2558

โครงการในปีนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและวิถียั่งยืน เพื่อให้เยาวชนน้อมนำวิถีความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีการจัดนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืนที่ประกอบด้วย 10 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน

โรงเรียนวัดดอนทอง เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2544 และมีส่วนร่วมในโครงการทุกประเภทของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจากโรงเรียนนี้ได้มีโอกาสพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมียนมา สปป.ลาว รัสเซีย ญี่ปุ่น คูเวต อินเดีย ศรีลังกา นิวซีแลนด์ เกาหลี และเนเธอร์แลนด์

โครงการรณรงค์เสริมสร้างเยาวชนคนดีตามวิถียั่งยืนในปีนี้ เป็นครั้งที่ 6 ที่ได้จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุม 15 จังหวัดใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนดี มีคุณธรรม และคุณภาพ ซึ่งจะนำพาสังคมไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา