HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการฯ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข”

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติสวนนงนุชพัทยา (NICE) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัสดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข”  โดยมี ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมสัมมนา

โดยภายในพิธีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับองค์กรดีเด่นและบุคคลดีเด่น จำนวน 1279 คน

ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในครั้งนี้ สำหรับเพื่อร่วมประชุมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ครอบครัวดี โรงเรียนดี เด็กมีความสุข” “A happy home and a happy school bring children happiness” อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาบุคคลที่มีผลงานดีเด่นประจำปี  นอกจากนี้ เพื่อรายงานการดำเนินงานของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยในรอบ 1 ปี  ที่ผ่านมา และให้สมาคมผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดจนโรงเรียนและผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว รายงาน