HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนต่างๆ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทน เป็นผู้รับมอบ 3 โครงการ

ดังนี้
1. โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
1.1 โรงเรียนวัดสาวชะโงก (นันทประชาสรรค์)
1.2 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
1.3 โรงเรียนวัดเทพราช (เทพราชวิทยาคาร)
1.4 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน (พินิจค้าประชาสรรค์)
1.5 โรงเรียนวัดไผ่แก้ว (ศิริสวัสดิ์ประชาสรรค์)
1.6 โรงเรียนวัดหัวไทร (คงรัตน์ประชานุกูล)
1.7 โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
1.8 โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ (สมเกตุประชาสรรค์)
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก พัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์ และไมโครบิท
2.1 โรงเรียนหนองแหนวิทยา
2.2 โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
2.3 โรงเรียนสนามชัยเขต
2.4 โรงเรียนหมอนทองวิทยา
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนเองในอนาคต สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
3.2 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร และใช้ในการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่มีความรู้รอบด้าน ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์
สารสนเทศ สามารถรองรับนักเรียนเข้ามาใช้งานได้ทุกคนในโรงเรียน เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์จริงในการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อฝึกทักษะทางเทคโนโลยีและการค้นคว้าตามแนวทางการเรียนในศตวรรษที่ 21

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา