HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567)

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2567) และแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้

นายกิติพงศ์ เมธาวิวรรธนกุล หัวหน้างานพัสดุ
นายพรรณ โรจนพันธ์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
นางสาวยลนันท์ ชมนาวัง หัวหน้าแผนกเทคนิคการผลิต
นายนิวัตร ศรีคำสุข ครูแผนกเทคนิคการผลิต และนักเรียน นักศึกษาแผนกเทคนิคการผลิต
นำผลงาน วีลแชร์แอนด์วอล์คเกอร์ เป็นผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ เข้าร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับผู้เรียนพิการ สู่การเปลี่ยนผ่านและแสดงผลงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษ อาชีวศึกษา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา