HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยา จับมือ NT ลงนาม MOU พัฒนา 5G ยกระดับการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา สู่ “5G Pattaya Smart City”

วันที่ 25 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และ พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ระหว่างเมืองพัทยา กับ NT โดยมีนายเสกสรรค์ มิตรเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ และนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้มีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และนายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ พร้อมคณะผู้บริหาร NT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองพัทยา ให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ “Smart City” และด้วยเสน่ห์ของเมืองพัทยาที่สามารถดึงดูดและตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นเมืองสำหรับการมาพักผ่อน ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา งานประชุมทางวิชาการ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา กับ NT ในครั้งนี้ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกันในโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Pattaya Smart City ภาย ใต้เครือข่าย 5G ที่จะทำให้เมืองพัทยาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะ (Smart Pole) และระบบงานต่างๆ ของเมืองพัทยาเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เมืองพัทยาจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ NT นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยวยิ่งขึ้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย ท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

 

 

 

ด้านพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวถึงการออกแบบ 5G Solution สำหรับโครงการ 5G Pattaya Smart City ว่า NT มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ ระบบการบริหารจัดการเมืองและส่งเสริมความน่าอยู่ของเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและระดับโลก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ด้วยเครือข่าย 5G และแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะ รวมถึง นวัตกรรมบริการอัจฉริยะอื่นๆ โดย NT ติดตั้งระบบเสาอัจฉริยะในพื้นที่ของเมืองพัทยาจำนวน 90 ต้น พร้อมระบบ Intelligent Operation Center (IOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ และ Remote Station ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลาง ทั้งการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของเมือง และการดำเนินงานในการแจ้งเตือน หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ได้ในทันที สามารถแสดงจุดพิกัดร้องเรียนของเสา Smart pole โดยจะเป็นการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้บริหารได้มีศูนย์บัญชาการที่มีข้อมูลข่าวสารแม่นยำ สะดวกในการรวบรวมข้อมูล และง่ายต่อการตัดสินใจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเสาอัจฉริยะและเพิ่มศักยภาพในการบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยาให้มีศักยภาพ รองรับการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อาทิ การจัดระเบียบการขนส่งและการจราจร ข้อมูลรถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและระบบไฟทางอัตโนมัติ รายงานสภาพอากาศ ระบบตรวจจับความร้อน” สำหรับระบบเทคโนโลยีสื่อสารที่ NT จะนำโปติดตั้งและให้บริการประกอบด้วยระบบ IOT อาทิ อุปกรณ์ ตรวจวัดสภาพอากาศ Wi-Fi Point, SOS Emergency, Public Announcement, Smart Lighting และกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บข้อมูลบุคคล ป้ายทะเบียนรถยนต์ ส่งข้อมูลมาจัดเก็บยัง Local Data Center เพื่อให้เมืองพัทยานำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการใช้งานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป