HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดเลย Workshop ที่สุดของผลิตภัณฑ์ สู่ช่องทางการค้าดิจิทัล 2024 สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับสู่สากล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมชัยพฤษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่สุดของผลิตภัณฑ์ สู่ช่องทางการค้าดิจิทัล 2024 ในกิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนโดยตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best) และกิจกรรมสร้างพันธมิตรทางการค้าและส่งเสริมการตลาดในประเทศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการผลิต การค้าและการบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนางภูษณิศ ไชยมณี พาณิชย์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มเครือข่าย Biz Club จังหวัดเลย กลุ่มคลัสเตอร์สิ่งทอจังหวัดเลยและกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเลย รวมจำนวน 60 คน ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือมีเครื่องหมายการค้า หรือความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยการส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้าจังหวัดเลย (Loei The Best) รวมถึง เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้า การตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดเลย ตลอดจน เพิ่มมูลค่าสินค้าจังหวัดเลยและช่องทางการจำหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มาตรฐานจังหวัดเลย (Loei The Best)

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย