HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอายาเสพติด

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.นางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) พร้อมข้าราชการครู และ นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตั้งขบวน ณ บริเวณตลาดสดปากร่วม ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเดินรณรงค์ เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ตามที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nation) กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอย่างต่อเนื่อง การเดินรณรงค์ในวันนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน และไม่ต้องการยาเสพติดทุกชนิด ตามที่รัฐบาลได้กําหนดให้ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็น 1 ใน 12 ของนโยบายเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามาร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจที่ดีให้กับประชาชน เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเน้นลดประชากรผู้เสพ ส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจ ยึดถือ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” และเร่งการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้น สู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด สามารถติตต่อโรงพยาบาล หรือสาธารณสุข ใกล้บ้านท่านได้ทุกที่ เพื่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำ หรือโทรสายด่วน 1165 โดยไม่เสียประวัติ และไม่มีความผิดแต่อย่างใด