HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดกิจกรรมมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน) ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 จังหวัดชลบุรี ตามโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนเสริมความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีนายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

 

โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “ความรู้ กฎหมาย ระเบียบฯ สถานการณ์และพิษภัยยาเสพติด จากสำนักงาน ปปส.ภาค 2 การเสวนาหัวข้อ “การดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย” จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้อ่านสาร และกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 และมอบแนวทางปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้แทนกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดินดีเด่น ปี 2567 และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชลบุรี, ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย, ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ปี 2567 และวันดินโลก “รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์โลก”

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตระหนักถึงภัยยาเสพติด เฝ้าระวัง เสริมสร้างพื้นที่/กิจกรรมเชิงบวก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง, สร้างกระแสความตื่นตัว กระตุ้น ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษา และสามารถป้องกันตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และสำนึกในพระมหากรุณธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีและทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี