HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สายเขียวชลบุรีนัดหมายหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา รวมตัวแสดงเจตนารมย์คัดค้านนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 มีรายงานว่า กลุ่มประชาชนผู้ใช้กัญชา ผู้ประกอบการธุรกิจกัญชา และผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ในเขตจังหวัดชลบุรี นำโดย นายรังษี จังธนสมบัติ ประธานฯ โดยได้มีการนัดหมายเตรียมความพร้อมที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมย์คัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด

โดยในพิธีได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องคัดค้านการนำกัญชากกับไปเป็นยาเสพติด และร่วมกันมอบหนังสือคัดค้านการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด โดยคณะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบร่วมส่งมอบหนังสือคัดค้านต่อ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนปกครอง สำนักปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนหน่วยงานราชการเมืองพัทยา เพื่อส่งต่อไปยังส่วนกลางตามลำดับขั้นตอน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ประกอบการทั้งหมดจะได้ร่วมประชุมหารือและลงสัตยาบันการก่อตั้งสมาคมสมาคมผู้ประกอบการกัญชาเพื่อการแพทย์และเศรษฐกิจชลบุรี ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและทำคุณประโยชน์คืนสังคม พร้อมทั้งได้วางแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกที่มีใบประกอบการถูกต้องตามกฎหมายทั้งจังหวัด ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความข้าใจในการใช้พืชกัญชาเป็นไปตามหลักการแพทย์ และร่วมกันถ่ายทอดความรู้ตามตำรับการใช้กัญชาในแพทข์แผนไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังจะได้ประชุมหารือกำหนดทิศทางการประกอบการธุรกิจกัญชา Shop, Cafe’ Dispensay ใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแบบครบวงจรต่อไปด้วย