HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

‘ผู้ช่วยโอ๋’ ตรวจเยี่ยมตำรวจ “กก.สายตรวจ บก.สปพ.” พร้อมมอบถุงบำรุงขวัญ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ “กก.สายตรวจ บก.สปพ.” โดยได้มอบถุงบำรุงขวัญ ของ ตร. เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สังกัด กก.สายตรวจ บก.สปพ จากนั้นเดินเยี่ยมชมที่ทำการ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยดี พร้อมเยี่ยมชมรถยนต์สายตรวจซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของหน่วย และเป็นประธานในการประชุม “แนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด กก.สายตรวจ บก.สปพ.”โดยมีพล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.อาวุธ อุดมรัตน์ รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.อภิฌาน สวัสดิบุตร รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ธนากร อ่อนทองคำ รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สายตรวจ พร้อมข้าราชการตำรวจ สังกัด กก.สายตรวจ บก.สปพ. รอรับการตรวจและเข้าร่วมการประชุม

พล.ต.ท.ธนายุตม์กล่าวให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานดังนี้
1.นำนโยบายรัฐบาลและแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

2.ให้มีความเป็นมืออาชีพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม นำสมัย และมีความพร้อมในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

3.ต้องทำงานกันเป็นทีม ยึดมั่นในระเบียบวินัย บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และดำรงตนอย่างมีเกียรติ

4.การทำงานต้องประกอบด้วย “หลักการทำงาน 4443”

4.1 “4 เกาะ” เกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน/มวลชน/และชุมชน เกาะติดคนร้ายหรือเกาะติดศัตรูของประชาชน และเกาะติดผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเกาะติดลูกน้อง

4.2 “4 ยก” ยกระดับองค์ความรู้ ยกระดับวิธีคิด ยกระดับวิธีการทำงาน และ ยกระดับการใช้ดุลพินิจ

4.3 “4 ทำ” ทำงาน ทำดี ทำบุญ และมีภาวะผู้นำ

4.4 “3 S” Smart Smile Strong

5.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กวดขัน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง แบบแผนธรรมเนียมของทางราชการอย่างสม่ำเสมอโดยใกล้ชิด และสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี ภาพลักษณ์ของตำรวจให้ดีขึ้น และสร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชนเพื่อให้ยอมรับว่าข้าราชการตำรวจเป็นมิตรที่ดีของประชาชน เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง 6.ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความเข้าถึงและใส่ใจในความเป็นอยู่ของผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว อย่างใกล้ชิด คอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สิน ความเป็นอยู่ อย่าปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเคว้งคว้างเผชิญปัญหาเพียงผู้เดียว

7.ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานในหน้าที่ ด้านการใช้ชีวิต การครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี
8.กำชับความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม(Teamworks) เคารพซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยให้ยึดหลักการครองตน ครองคน และครองงาน

จากนั้นได้เข้าทำการทดสอบยิงปืนในสนามยิงปืนยุทธวิธีในอาคาร พร้อมอุปกรณ์ของ บก.สปพ.

วุฒิเดช ก้อนทองคำ