HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวฉะเชิงเทรา กับ Guangxi International Business Vocational

เป็นการต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระยะที่ ๒ ของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้เกิดจากความสำเร็จจากการลงนามความร่วมระหว่างกันตั้งแต่ปี 2๕๖๔ ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนระหว่างกัน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งแบบออนไลน์และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศชั้นนำของโลก มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยอย่างดีเยี่ยม การลงนาม MOU ระหว่างทั้งสองฝ่ายมิใช่แค่การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือสี่ฝ่าย ระหว่าง “วิทยาลัย-รัฐบาล-อุตสาหกรรม-ธุรกิจ”ของ “สถาบันช่างสมัยใหม่ธุรกิจ ข้ามพรมแดนจีน-ไทย” ผ่านรูปแบบธุรกิจระดับชาติ CCBM “วัฒนธรรม+ภาษา+ธุรกิจ +การจัดการ” เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของเยาวชนไทยและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน

 

การให้บริการความร่วมมือด้านกำลังการผลิตในอุตสาหกรรม อีคอมเมิร์ซจีน-ไทย รวมถึงดำเนินการฝึกอบรมทางสังคม “ภาษาจีน + ทักษะวิชาชีพ” เพื่อฝึกอบรมครูสาขาอีคอมเมิร์ซสำหรับประเทศไทย ให้มีบุคลากรที่เพียงพอกับตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา