HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุพรรณบุรีเกษตรสุพรรณให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจการป้องกันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าว

เกษตรสุพรรณให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจการป้องกันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 27 มิ.ย.2567 นายวสันต์ จี้ปูคำ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ จัดงานวันเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช (ข้าว) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์วัดไผ่เดี่ยว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสรรค์ชัย สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

การจัดงานวันเรียนรู้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้เกษตรกร ในการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดศัตรูข้าวเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ภายใต้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่การผลิตที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาดในอนาคต
นายสรรค์ชัย สมแก้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดศัตรูพืช

จึงได้จัดงานส่งเสริมการเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูข้าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน โดยให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย เกษตรกรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 250 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดสถานีเรียนรู้ “การบริหารจัดการข้าววัชพืช” “การบริหารจัดการศัตรูข้าว” “การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” “เมล็ดพันธุ์ข้าว”โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านข้าวและบริษัทเอกชน มาบรรยายให้ความรู้
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี