HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 วิทยาลัย 1 ครูอนามัย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายจากศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย ดังนี้
ตามที่ “การพัฒนาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗”
เพื่อผลิตและพัฒนาคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมศักยภาพครู และบุคลากรอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความเข้มแข็ง ให้กับประชาชน สานงานต่อ ก่องานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน
เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอันนำไปสู่ “สถานศึกษาแห่งความสุข”
ภายใต้นโยบายเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ เสริมสร้างสถานศึกษาอาชีวศึกษาปลอดภัยทกแห่งให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัย
ในสังคมแวดล้อมปัจจุบัน ภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน มีหลากหลายรูปแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญเรื่อง ความปลอดภัยของผู้เรียนมีนโยบายระยะเร่งด่วน เรื่องการจัดการศึกษาปลอดภัย โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการ ในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นเหยื่อสังคม ได้แก่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เป็นต้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดกรองและช่วยเหลือผู้เรียนในระดับเบื้องต้นได้ อีกทั้งต้องมีการส่งต่อสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต ไปยังสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ
๑) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง บทบาท หน้าที่และภารกิจของสถานศึกษาและสถานพยาบาลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้เรียนอาชีวศึกษา
๒) กำหนดรูปแบบการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้เรียนอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานพยาบาล
ผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
๑. ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพจิต และศูนย์อนามัย ๑๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน
๒. ผู้แทนสถานศึกษา ๑๐ แห่ง รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานสวัสดิการ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน
โดยมีคณะวิทยากร ดังนี้
๑. ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช กรรมการสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
๒. ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
๓. นางธิดา จุลินทร ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔ นายสุปัน แพงบุปผา ข้าราชการบำนาญ
๕. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
๖. ดร.อุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
๗. นางชัญญณัท จันเทพา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
๘. นายไพบูลย์ คำภาพักตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
๙. นายวันชัย พันเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
๑๐. ดร.วรธนัท ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา