HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน

ที่เรือนศาลาแปดเหลี่ยม ร้านอาหารปะการัง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี น.ส.พรทิพย์ แจ่มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 และนายวินิจฉัย กาญจนางกูรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ร่วมกัน แถลงผลการปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน จังหวัดชลบุรี ห้วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากการบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดฯ ระยะเร่งด่วน ห้วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 การปราบยาเสพติด จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ เด็ดปิดผู้ค้ารายย่อย มีผล ดังนี้ ข้อหาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ดำเนินการได้ 240 คดี จับข้อหาสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ดำเนินการได้ 10 คดี ตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้น ดำเนินการได้ 20,149,836 บาท การดำเนินงานต่อกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ ดำเนินการได้ 3 เครือข่าย การนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด ดำเนินการได้ 218 คน การนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้าสู่การบำบัด ดำเนินการได้ 42 คน การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ได้มีการจัดตั้งในระดับจังหวัดและอำเภอไปแล้ว 12 แห่ง โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ได้รับการบำบัดแล้ว 57 ราย ดำเนินการจัดระเบียบต่อสถานบันเทิง/สถานบริการ ดำเนินการได้ 133 แห่ง สถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง ดำเนินการได้ 265 แห่ง การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการได้ 201 แห่ง การดำเนินการต่อผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ดำเนินการได้ 930 คน

 

ทั้งนี้ ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการฯ ระยะเร่งด่วนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นภัยคุกคามความสงบสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้บูรณาการร่วมกันในการปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ให้มีผลการจับกุมผู้กระทำผิดที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมภายใน 90 วัน เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งใน จำนวน 25 จังหวัด โดยที่จะมีการแถลงอีกครั้ง หลังครบ 90 วัน

 

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี